220

"Cửu Vạn". Photo Hoàng Long.

Bức ảnh được chụp ở núi Chứa Chan nơi có di tích lịch sử văn hóa Chùa Gia Lào, từ chân núi lên đến nơi tham quan (chùa Gia Lào) có độ dài và dốc đến hơn 2.000 mét. Khách tham quan đi bộ lên núi đã mệt lã rồi, huống chi những anh “Cửu vạn” phải mang nặng như thế này, những gáng hàng nặng oằn lưng, phải gắng hết sức, khó khăn lắm mới có thể đi hết đoạn dốc.

La photo est prise sur la montagne Chứa Chan où se trouve le temple historique Gia Lào à plus de 2000 m. Les fidèles peinent déjà à monter toutes les marches tandis que Monsieur “Cửu vạn”,chargé de son régime de bananes, le fait plusieurs fois par jour, le dos toujours droit.